Header

Om John West
Rejsen fra hav til bord
VORES LØFTE OM BÆREDYGTIGHED
VORES SORTIMENT & OPSKRIFTER
Trawler Fun

Interactive Section

Banner

Terms & Conditions

AFTALE MELLEM BRUGER OG JOHN WEST FOODS LTD ("JWF")

Denne John West hjemmeside tilbydes til dig under forudsætning af, at du uden forbehold accepterer de vilkår, betingelser og bemærkninger, der er indeholdt heri. Din brug af stedet bekræfter derfor din accept for alle vilkår, betingelser og meddelelser. LÆS FØLGENDE VILKÅR FOR ANVENDELSE OG ANSVARSFRASKRIVELSE FØR DU benytter webstedet. JWF (John West Foods) forbeholder sig ret til at ændre vilkårene, betingelser og meddelser for hvordan stedet tilbydes, inkluderet men ikke begrænset til de afgifter, der er forbundet med brugen af webstedet. Du er selv ansvarlig for regelmæssigt at gennemgå disse Vilkår og Betingelser .

Adgang til hjemmesiden - brug af site - personlig og ikke-kommercielt brug

Adgang til webstedet er tilladt på midlertidig basis, og JWF forbeholder sig ret til at tilbagetrække eller ændre den service, vi yder på webstedet uden varsel. JWF vil ikke være ansvarlig, hvis hjemmesiden af en eller anden grund ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en periode. Fra tid til anden kan vi begrænse adgangen til visse dele af webstedet, eller hele vores site, til brugere, der har registreret sig hos os. Hvis du anvender, eller du bliver udstyret med en bruger identifikationskode, adgangskode eller andre stykker information som en del af vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådanne oplysninger som fortrolige, og du må ikke videregive det til tredjemand. JWF har når som helst ret til at deaktivere enhver bruger identifikationskode eller adgangskode, uanset om denne er valgt af dig eller tildelt af os, hvis vi mener at du har undladt at opfylde nogle af bestemmelserne i betingelserne for brug. Du er ansvarlig for at alle nødvendige foranstaltninger, der giver adgang til webstedet. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der har adgang til webstedet via din internetforbindelse er opmærksomme på disse vilkår, og at de overholder dem. Medmindre andet er angivet, er webstedet til din personlige og ikke-kommercielle brug. Du må ikke ændre, kopiere, distribuere, overføre, vise, udføre, reproducere, udgive, licensere, skabe afledte værker, overføre eller sælge oplysninger, software, produkter eller tjenester fra hjemmesiden. Du må ikke bruge nogen illustrationer, fotografier, videoer eller lydsekvenser eller noget grafik adskilt fra enhver ledsagende tekst og uden vores forudgående udtrykkelige samtykke. Du kan vise, med forbehold af eventuelle udtrykkeligt angivne restriktioner eller begrænsninger i forbindelse med specifikt materiale, elektronisk kopiere, downloade og udskrive kopi af dele af materialet fra de forskellige områder af webstedet udelukkende til eget ikke-kommercielt brug. Enhver anden brug af materialer på denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til ændringer, reproduktion, distribution, genudgivelse, fremvisning eller transmission af indholdet, er uden forudgående skriftlig tilladelse fra JWF er strengt forbudt. JWF's status (inklusiv eventuelle identificerede bidragydere) som forfatter af materialet på webstedet skal altid anerkendes. Hvis du udskriver fra, kopiere eller downloader nogen dele af webstedet i strid med disse betingelser for brug, ophører din ret øjeblikkeligt, og du skal, af egen drift, returnere eller destruere alle kopier af de materialer, du har foretaget. Chikane på nogen måde eller form på steder, inklusiv e-mails til os, eller obskønt eller utilbørligt sprog, er strengt forbudt. Efterligning af andre, herunder en JWF medarbejder, vært eller repræsentant eller andre medlemmer eller besøgende på hjemmesiden er forbudt. Du må ikke uploade til, distribuere eller på anden måde offentliggøre ethvert indhold af webstedet, der er injurierende, ærekrænkende, obskønt, truende, krænkende for privatlivets fred eller offentlige rettigheder, misbrug, ulovlig eller på anden måde stødende, eller som kan udgøre eller opfordre til en strafbar handling , krænker en part eller på anden måde der er ansvarspådragende eller overtræder lovgivningen. Du må ikke uploade kommercielt indhold på webstedet eller bruge hjemmesiden til at hverve andre til at deltage eller blive medlemmer af andre kommercielle online-tjenester eller andre organisationer.

Ophavsret og varemærker

JWF er ejer, eller er licen-sindehaver, af alle imatterielle ejendomsrettigheder på hjemmesiden, og i materiale offentliggjort herpå, herunder men ikke begrænset til tekst, design, grafik, interfaces, koder mv.. Disse værker er beskyttet af ophavsretlige love og traktater i hele verden. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (samlet kaldet "mærker") er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende JWF, eller andre respektive ejere, der har givet JWF tilladelse og licens til at bruge disse mærker.

Information om og procedurer for at gøre krav om krænkelse af ophavsret

Meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret skal sendes til hjemmesidens udpegede agent. Alle henvendelser, der ikke er relevante eller som ikke opfylder følgende nedenstående krav, bliver ikke besvaret. JWF respekterer andres immaterielle rettigheder, og vi beder vores brugere og besøgende om at gøre det samme. JWF vil behandle og undersøge meddelelser om påståede overtrædelser og vil træffe passende foranstaltninger i henhold til gældende love om immaterielle rettigheder. Efter modtagelsen af en meddelelse, vil JWF sørge for at fjerne eller deaktivere adgang til materialet, der er fundet værende krænkende eller findes at være genstand for krænkende aktivitet, og vil sørge for at fjerne eller deaktivere adgang til enhver henvisning eller link til materiale eller aktivitet, der viser sig at være krænkende. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der anfægter din copyright, bedes du oplyse JWF følgende information. Vær opmærksom på, at for vi kan handle effektiv, skal informationen indeholde alle følgende punkter: en fysisk eller elektronisk underskrift af den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den en eksklusive ophavsret, som hævdes krænket; en beskrivelse af den copyright, som du mener er blevet krænket; en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er blevet krænket ligger på hjemmesiden; din adresse, telefonnummer og e-mail adresse og alle andre nødvendige oplysninger for at JWF kan kontakte dig; en erklæring fra dig om, at du handler i god tro om, at den omstridte brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller loven; en erklæring fra dig, foretaget under strafansvar, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er indehaver af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås krænket af den. Meddelelser om påstået krænkelse af ophavsret bedes rettet til: Ved mail: John West Foods Ltd. No. 1 Mann Island, Liverpool L3 1BP (Det Forenede Kongerige) Ved fax: +44 151 236 5465 Via e-mail: Consumercontact@John-West.com (Vedlæg "Meddelelse om krænkelse" i emnelinjen.) VIGTIGT: DE FOREGÅENDE OPLYSNINGERER AFGIVES KUN TIL JOHN WEST FOODS LTD, hvis din ophavsretlige beskyttede materiale kan være overtrådt. Alle andre henvendelser, såsom produktudvikling eller servicerelaterede spørgsmål og anmodninger eller spørgsmål om databeskyttelse, vil ikke blive besvaret gennem denne procedure.

Frist - Opsigelse

Disse Vilkår og Betingelser er gældede for dig ved din adgang til webstedet og / eller ved udførelse af registrering. Disse Vilkår og Betingelser , eller nogle af dem, kan ændres eller opsiges af JWF uden varsel til enhver tid uanset årsag. Bestemmelserne om ophavsrettigheder og varemærker, krav, ansvarsbegrænsning, skadesløsholdelse, gældende love , skal efterleve ethvert ophør.

Brugerdeltagelse

JWF kan ikke gennemgå alle meddelelser og materialer indsendt til eller oprettet ved brugerens adgang til webstedet, og er ikke på nogen måde ansvarlig for indholdet af disse meddelelser og materialer. Du anerkender, at ved at JWF giver dig mulighed for at se og distribuere brugergenereret indhold på webstedet, fungerer JWF som en passiv kanal for en sådan distribution og pådrager sig ikke nogen forpligtelse eller ansvar i forbindelse med noget indhold eller aktiviteter på webstedet. Dog forbeholder JWF sig ret til at blokere eller fjerne meddelelser eller materialer, som vi beslutter at være (a) krænkende, ærekrænkende eller uanstændig, (b) svigagtig, misvisende eller vildledende, (c), i strid med en ophavsret, varemærker eller; anden immatriel ejendomsret tilhørende andre ejere eller (d) overtræder nogen lovgivning eller regler eller (e) er stødende eller på anden måde uacceptabelt for JWF efter eget skøn. Bemærk, at personligt identificerbare oplysninger, du sender eller overfører, vil blive behandlet af John West Foods Ltd i overensstemmelse med John West Foods Ltd fortrolighedspolitik.

Brugerindlæg

Bortset fra de personligt identificerbare oplysninger vi kan indsamle fra dig indenfor retningslinierne fastsat i vores fortrolighedspolitik ,og hvilket som helst materiale, information eller anden kommunikation, du overfører, uploade eller skriver på denne hjemmeside ("Kommunikation"), vil blive betragtet som ikke-fortrolige og ikke- proprietære. JWF har ingen forpligtelser med hensyn til denne kommunikation. JWF og dets udpegede agent vil være berettiget til at kopiere, videregive, distribuere, indarbejde og på anden måde bruge kommunikationen og alle data, billeder, lyd, tekst og andre ting indeholdt heri til ethvert brug og til alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

Virus, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge webstedet ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende computerkode designet til at påvirke driften af enhver computersoftware eller hardware. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til webstedet, den server, hvor hjemmesiden er lagret eller den server, computer eller database tilsluttet til hjemmesiden. Du må ikke angribe webstedet via et distribueret servicenægtelse angreb (DDoS). Ved at overtræde denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling i henhold til "Computer Misuse Act 1990". JWF vil rapportere en sådan misligholdelse til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder om at afsløre din identitet. I tilfælde af en sådan overtrædelse, vil din ret til at bruge webstedet ophøre øjeblikkeligt. JWF vil ikke være ansvarlig for tab eller skade forårsaget af et distribueret servicenægtelse angreb , vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller anden relateret materiale som følge af din brug af webstedet eller dit download af materiale lagt ud på det, eller på ethvert websted, der der er linket til det.

Linking til webstedet

Du kan linke til vores hjemmeside, hvis du gør det på en måde, der er fair og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at foreslå enhver sammenslutning , godkendelse eller godkendelse fra vores side, hvor det ikke eksisterer. Du må ikke oprette et link fra en hjemmeside, som ikke ejes af dig. Hjemmesiden må ikke blive vist, hverken i sin helhed, delvist eller i sektioner, på noget andet websted, og du må heller ikke oprette et link til en hvilken som helst del af sitet andet end webstedet. JWF forbeholder sig ret til at tilbagekalde tilladelsen uden varsel. Den hjemmeside, hvorfra du linker skal i alle henseender overholde standarderne i vores Vilkår og Betingelser . Hvis du ønsker at gøre brug af materiale på andre websteder end anført ovenfor, skal du sende en anmodning til Consumercontact@John-West.com

Tredjeparts-links

I et forsøg på at give øget værdi til vores besøgende, kan dette websted indeholde links til andre websteder på internettet, som ejes og drives af tredjepartsleverandører og andre tredjeparter (de "eksterne websteder"). Selv om en tredjepart er tilknyttet JWF, har JWF dog ingen kontrol over disse linkede sider, som alle har særskilte regler om fortrolighedspolitik og praksis for dataindsamling uafhængigt af JWF. JWF har intet ansvar for disse uafhængige politikker eller aktioner og er ikke ansvarlig for fortrolighedspolitik eller indholdet af sådanne websteder. Disse linkede hjemmesider er kun beregnet for din bekvemmelighed og derfor får du adgang til dem på egen risiko. Links antyder ikke, at JWF sponsorerer, tilslutter sig, er tilknyttet til eller associeret med, eller er blevet godkendt til at bruge noget varemærke, varebetegnelse, servicemærke, design, logo, symbol eller andre ophavsretligt beskyttet materiale, der vises på eller er tilgængelige via sådanne eksterne websteder . Ikke desto mindre ønsker JWF at beskytte integriteten af dets websted og de links der henvises til den, og derfor anmoder vi om feedback på ikke blot vores sit eget website, men også for websteder vi linker til. (herunder også hvis et bestemtt link ikke virker). Du bør kontakte administratoren eller webmasteren vedrørende disse eksterne sites, hvis du har bekymringer vedrørende sådanne links eller dets indhold placeret på sådanne eksterne websteder.

Ansvarsfraskrivelse

JWF yder ingen garantier eller erklæringer for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af dette websteds eller eksterne websteders indhold. JWF filtrerer ikke reklamer eller andet indhold, som børn kan se gennem vores websteder, "hot-linked" websteder, og som de kunne modtage af indhold og materiale fra internettet og / eller reklamer, der er upassende for børn. Vi opfordrer forældre og værger til at tilbringe tid online med deres børn, og at overveje brugen af en elektronisk filtreringssoftware. Dette websted og de materialer, information, tjenester og produkter på webstedet, herunder, uden begrænsning, tekst, grafik og links, leveres "som de er" og er uden garantier af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået. I videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver JWF sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, ikke-krænkelse, fri for computervirus, og garantier, der følger en af handel eller i forbindelse med ydelse. JWF garanterer ikke, at de funktioner, der er indeholdt i webstedet vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at dette websted eller den server, der gør hjemmesiden tilgængelig, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. JWF yder ikke nogen garantier eller erklæringer vedrørende brugen af de materialer på dette websted i form af deres fuldstændighed, korrekthed, nøjagtighed, tilstrækkelighed, anvendelighed, aktualitet, pålidelighed eller andet. Ovennævnte begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

Ansvarsbegrænsning

JWF er under ingen omstændigheder ansvarlig for direkte, indirekte, særlige, straffende, tilfældige, eksemplariske eller følgeskader, skader eller skader af nogen art, selv om JWF tidligere er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, uanset om de opstår som følge af en aftalt aktivitet , forsømmelighed eller anden forbindelse, der udspringer af eller i forbindelse med brug, manglende evne til at bruge, eller udførelsen af de oplysninger, tjenester, produkter og materialer der er til rådighed fra dette website. Disse begrænsninger finder anvendelse uanset svigt af væsentlige formål af enhver begrænset afhjælning. Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger på, hvor længe en underforstået garanti varer, eller udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader eller hændelige skader, kan de ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælde for dig.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og friholde JWF, dens bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører fra og mod alle tab, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder rimelige advokatsalærer, som resulterer fra enhver overtrædelse af disse Vilkår og Betingelser eller enhver aktivitet relateret til din internetadgang (herunder forsømmelig eller ulovlig adfærd), af dig eller nogen anden persons adgang til webstedet ved hjælp af din Internetadgang.s and conditions or any activity related to your Internet account (including negligent or wrongful conduct), by you or any other person accessing the Site using your Internet account.

APPLICABLE LAWS

Your use of this Site shall be governed in all respects by the laws of England and Wales. The English courts will have exclusive jurisdiction over any claim arising from, or related to, a visit to the Site. JWF's failure to insist upon or enforce strict performance of any provision of these terms and conditions shall not be construed as a waiver of any provision or right. Neither the course of conduct between the parties nor trade practice shall act to modify any of these terms and conditions. JWF may assign its rights and duties under these Terms and Conditions to any party at any time without notice to you. JWF makes no representation that materials in the Site are appropriate or available for use in other locations, and access to them from territories where their content is illegal or prohibited. Those who choose to access this Site from locations outside the United Kingdom do so on their own initiative and are responsible for compliance with applicable local laws.

Generelt

JWF kan til enhver tid revidere disse Betingelser og Vilkår ved at opdatere dette opslag. Du er bundet af sådanne revisioner og bør derfor besøge denne side regelmæssigt for at gennemlæse de gældende betingelser og vilkår kan revidere disse Vilkår og Betingelser til enhver tid ved at opdatere dette opslag. Du bør besøge denne side fra tid til anden for at gennemgå de enhver tid gældende Vilkår og Betingelser , fordi de er bindende for dig. Visse bestemmelser i disse Vilkår og Betingelser kan tilsidesættes ved udtrykkelige juridiske bemærkninger for særlige sider på dette websted. Sidst opdateret: 15 juni 2016

Fortrolighedspolitik

John West Foods Ltd ("JWF") er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv. Denne politik (sammen med de Vilkår og Betingelser og alle andre dokumenter, der henvises til på det) fastlægger grundlaget for personlige data som JWF indsamler fra dig, eller som du giver til JWF, og hvordan de vil behandlet af JWF. Læs venligst omhyggeligt følgende for at forstå JWF's synspunkter og praksis vedrørende dine personlige data og hvordan JWF vil behandle det. Med henblik på "Data Protection Act 1998", er den registeransvarlige John West Foods Ltd - 1 Mann Island, Liverpool, L3 1BP (Det Forenede Kongerige). JWF´s repræsentant for vedtægten er Stephen Johnson.

Indsamling af oplysninger

JWF kan indsamle og behandle følgende data om dig: Oplysninger, du giver ved at udfylde formularer på hjemmesiden www.johnwest.dk Dette omfatter oplysninger på tidspunktet for tilmelding til at bruge hjemmesiden, at abonnere på tjenesten, upload af materiale eller anmodning om yderligere tjenester. JWF kan også bede dig om oplysninger, når du indtaster en konkurrence eller et til salgsfremstød sponsoreret af JWF, og når du rapporterer et problem om webstedet. Oplysninger, du giver ved at bruge / udfylde formularer i karriereafsnittet: Ved at klikke på det relevante afkrydsningsfeltet der stilles til rådighed for dig, vil du acceptere, at de personlige oplysninger (herunder dit CV og jobansøgning) sendes til følgende e-mailadresse [JW_Careers@thaiunion.com] vil blive overført til Thai Union Group PCL, holdingselskabet for John West Foods Ltd, i Asien. Dine personlige oplysninger overføres kun for hosting formål. Vi har implementeret relevante kontraktlige ordninger med Thai Union Group for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet i overensstemmelse med "Data Protection Act". JWF kan registrere korrespondancer. JWF kan også bede dig om at udfylde undersøgelser, som JWF bruger til forskningsformål, selvom du ikke behøver at reagere på dem. Oplysninger om dine besøg på hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata, weblogs og andre kommunikationsdata, og de ressourcer, som du får adgang til.

IP-adresser og cookies

JWF kan indsamle oplysninger om din computer, herunder eventuelt din IP-adresse, operativsystem og browsertype, til systemadministration. Dette er statistiske data om brugernes browsing handlinger og mønstre, og identificerer ikke nogen enkeltperson. Af samme grund kan JWF indhente oplysninger om din generelle anvendelse af internettet ved hjælp af en cookie-fil, der er gemt på harddisken på din computer. Cookies indeholder oplysninger, der overføres til din computers harddisk. De hjælper JWF til at forbedre sin hjemmeside og levere en bedre og mere personlig service. De gør det muligt for JWF: At anslå sine brugeres størrelse og brugsmønster. At gemme oplysninger om dine præferencer, og tilpasse hjemmesiden efter dine individuelle interesser. At fremskynde dine søgninger. Til at genkende dig, når du vender tilbage til hjemmesiden. To typer af cookies bruges på vores hjemmeside: Session cookies - Disse er midlertidige cookies, der kun eksisterer i den periode, du få adgang til hjemmesiden (eller mere strengt, indtil du lukker browseren efter at få adgang til hjemmesiden). Session cookies hjælper JWF's hjemmeside med at huske, hvad du valgte på forrige side, og derved undgå at skulle indtaste samme oplysninger. Vedvarende cookies - Disse cookies, som forbliver på din enhed, efter at du har besøgt vores hjemmeside. Disse cookies hjælper os med at identificere dig som en unik besøgende (ved at lagre et tilfældigt genereret nummer). Den tid en cookie vil forblive på din enhed, vil afhænge af hvilken type cookie. På vores hjemmeside, indeholder disse cookies ikke personlige oplysninger, og kan ikke bruges til at identificere dig.

Opbevaring af dine personlige data (underlagt de særlige bestemmelser for ovenstående, vedrørende karriereafsnittet.

De data, som JWF indsamler fra dig kan blive overført til, og lagres på en destination uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( "EØS"). Det kan også blive behandlet af personale, der opererer uden for EØS, som arbejder for JWF. Ved at indsende dine personlige data, accepterer du denne overførsel, opbevaring eller forarbejdning. JWF vil tage alle rimelige nødvendige forbehold for at sikre, at dine data bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Alle oplysninger du giver til JWF gemmes på vores sikre servere. Hvor JWF har givet dig (eller hvor du har valgt) et password, som giver dig adgang til visse dele af hjemmesiden, er du ansvarlig for at holde denne adgangskode fortrolig. JWF beder dig om ikke at dele en adgangskode med nogen. Desværre, er videregivelse af oplysninger via internettet ikke helt sikkert. Selvom JWF vil gøre sit bedste for at beskytte dine personlige oplysninger, kan JWF ikke garantere sikkerheden af dine data, der overføres til hjemmesiden; enhver transmission er på egen risiko. Når JWF har modtaget dine oplysninger, vil vi bruge strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner mhp at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

Anvendelser af oplysninger (underlagt de særlige bestemmelser for ovenstående karriereafsnit)

JWF bruger oplysninger om dig på følgende måder: At sikre, at indhold fra hjemmesiden præsenteres på den mest effektive måde for dig og for din computer. At give dig oplysninger om produkter eller tjenester, som du anmoder fra JWF, eller som JWF føler kan interessere dig, hvor du har givet samtykke til at blive kontaktet for sådanne formål. At udføre sine forpligtelser i henhold til eventuelle aftaler indgået mellem dig og JWF. At give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i tjenesten, når du vælger at gøre det. At underrette dig om ændringer i tjenesten. JWF kan også bruge dine data, eller tillade udvalgte tredjeparter at bruge dine data, for at give dig oplysninger om varer og tjenesteydelser, som kan være af interesse for dig, og vi kan kontakte dig om disse via e-mail, post eller telefon. Hvis du er enig i, at JWF bruger dine data på denne måde, eller ved at videregive dine oplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring, skal du sætte kryds i den relevante rubrik beliggende på formularen, hvor JWF indsamler dine data.

Videregivelse af dine oplysninger (underlagt de særlige bestemmelser for ovenstående karrierafsnit.

JWF kan videregive dine personlige oplysninger til et medlem af sin gruppe, hvilket betyder, dets datterselskaber, dets ultimative holdingselskab, som defineret i § 736 af Storbritanniens selskabslov af 1985. JWF kan videregive dine personlige oplysninger til tredjepart: I tilfælde af at JWF sælger eller køber enhver en virksomhed eller aktiver, kan JWF videregive dine personlige data til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver: hvis JWF eller stort set alle dets aktiver opkøbes af tredjepart, i hvilket tilfælde personoplysninger vil være en af de overdragne aktiver. hvis JWF er forpligtet til at videregive eller dele dine personlige data for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at håndhæve eller anvende de Vilkår og Betingelser og andre aftaler; eller for at beskytte rettigheder, ejendom, eller sikkerheden omkring JWF, sine kunder, eller andre. Herunder udveksling af informationer med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel og reduktion af kreditrisiko. JWF kan også bruge dine data, eller tillade udvalgte tredjeparter at bruge dine data til at give dig oplysninger om JWF varer og tjenester, som kan være af interesse for dig, og vi kan kontakte dig om disse via e-mail, post eller telefon. Hvis du er enig i, at JWF kan bruge dine data på denne måde, eller at videregive dine oplysninger til tredjemand med henblik på markedsføring af JWF's produkter og tjenester, kan du sætte kryds i den relevante rubrik på formularen, hvor JWF indsamler dine data. Hvis det accepteres af dig, fremsender JWF kun data til tredjemand med henblik på vores annoncering og vi sælger ikke dine data til ikke-relevante tredjeparter.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede JWF om ikke at bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsformål. JWF vil normalt informere dig (før indsamling af dine data), hvis det agter at bruge dine data til sådanne formål, eller hvis vi agter at videregive dine oplysninger til nogen tredjepart til sådanne formål. Du kan udøve din ret til at forhindre en sådan behandling ved at afkrydse visse rubrikker på de formularer JWF bruger til at indsamle dine data. Du kan også udøve retten til enhver tid ved at kontakte JWF på Consumercontact@John-West.com. Hjemmesiden kan, fra tid til anden, indeholde links til og fra hjemmesider til JWF's partnernetværk, annoncører og partnere. Hvis du følger et link til nogen af disse hjemmesider, bedes du bemærke, at disse hjemmesider har deres egen politik om privatlivets fred og at JWF ikke accepterer noget ansvar for disse politikker. Kontroller venligst disse politikker, før du sender personlige data til disse hjemmesider.

Adgang til oplysninger, ændringer eller sletning

Loven giver dig ret til at få adgang til oplysninger, der vedrører dig, og til at ændre eller slette dem. Din ret til adgang, ændring eller sletning kan udøves i overensstemmelse med loven. Enhver anmodning om adgang kan være underlagt gebyr der dækker JWF's omkostninger ved at tilvejebringe information om de oplysninger, de har om dig.

Ændringer i vores fortrolighedspolitik

AEventuelle fremtidige ændringer til JWF fortrolighedspolitki vil vil blive offentliggjort på denne side og hvor det skønnes passende, blive meddelt til dig via e-mail.

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende vores fortrolighedspolitik er velkommen og bedes rettet til Consumercontact@John-West.com

Erklæring om bekæmpelse af bestikkelse

https://www.john-west.co.uk/uploads/downloads/Anti-Bribery_Statement.pdf

Promotional Content

Læs om vores løfte om bæredygtighed for at at finde ud af mere.

Læs om vores løfte om bæredygtighed for at at finde ud af mere.

Læs om vores løfte om bæredygtighed for at at finde ud af mere.

Læs mere

Hos John West vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte vores oceaner. Læs mere om vores løfte om bæredygtighed..

Hos John West vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte vores oceaner. Læs mere om  vores løfte om bæredygtighed..

Hos John West vi ved, hvor vigtigt det er at beskytte vores oceaner. Læs mere om vores løfte om bæredygtighed..

Læs mere

Fra en fisketærte til familien, eller til noget mere overraskende - oplev alle vores yndlingsopskrifter.

Fra en fisketærte til familien, eller til noget mere overraskende - oplev alle vores yndlingsopskrifter.

Fra en fisketærte til familien, eller til noget mere overraskende - oplev alle vores yndlingsopskrifter.

Læs mere